R נושאים בלמידת מכונה עם 

בסרטון זה נכיר את עורך הנתונים (Data editor), חלון הפלט (Output Viewer) ועורך הסינטקס (Syntax Editor).

1. הכרת חלונות התוכנה

 
spss_files.JPG

בסרטון זה נכיר את סוגי הקבצים הנפוצים בעבודה עם SPSS: קובצי נתונים (סיומת sav.), קובצי פלט (סיומת spv.) וקובצי סינטקס (סיומת sps.).

2. סוגי קובצי נתונים

 

בסרטון זה נלמד כיצד לפתוח קבצי נתונים/פלט/סינטקס, כיצד לשמור קבצים וכיצד ליבא קובצי נתונים מאקסל.

3. פתיחה, ייבוא ושמירה של קבצי נתונים נתונים 

 

 בסרטון זה נלמד כיצד לבנות קובץ נתונים חדש: להגדיר משתנים בחלון המשתנים ולהזין נתונים בחלון הנתונים.

4. בניית קובץ נתונים חדש

 
 

בסרטון זה נכיר את התפריט הראשי בתוכנה. תוכנת SPSS היא תוכנה מוכוונת תפריטים. מרבית הפרוצדורות מבוצעות 
על ידי בחירת הפרוצדורה המבוקשת מהתפריט. 

5. הכרת התפריט הראשי

 

בסרטון זה נלמד כיצד להפיק סטטיסטיקה תיאורית על משתנה נומינלי: טבלת שכיחויות, מדדים מתאימים ותרשים גרפי

6. סטטיסטיקה תיאורית – חלק I: משתנה נומינלי

בסרטון זה נלמד כיצד להפיק סטטיסטיקה תיאורית על
משתנה אורדינלי: טבלת שכיחויות, מדדים מתאימים
ותרשים גרפי

7. סטטיסטיקה תיאורית – חלק I: משתנה אורדינלי

 
 

בסרטון זה נלמד כיצד להפיק סטטיסטיקה תיאורית
על משתנה כמותי: טבלת שכיחויות, מדדים מתאימים
ותרשימים גרפיים.

8. סטטיסטיקה תיאורית – חלק I: משתנה כמותי

 

בסרטון זה נלמד ליצור משתנה חדש ממשתנה/ים קיים/ים בעזרת פקודת compute.

9. יצירת משתנים חדשים: פקודת compute 

בסרטון זה נלמד לבצע היפוך סקאלה בעזרת
    recode  פקודת

10. יצירת משתנים חדשים: פקודת recode חלק I

 

בסרטון זה נלמד להפוך משתנה רציף לבדיד עם מספר
קטגוריות (דיסקרטיזציה).

11. יצירת משתנים חדשים: פקודת recode חלק II

 

בסרטון זה נלמד לבצע דיסקרטיזציה למשתנה רציף בעזרת הפרוצדורה Visual Binning

12. הכרת הפרוצדורה Visual Binning

 

בסרטון זה נלמד למיין את ערכי משתנה בעזרת פקודת sort וכן לבצע בחירת מקרים שרק עליהם יבוצע הניתוח הסטטיסטי בעזרת פקודת select cases

13. אופרציות על הנתונים: מיון, בחירת מקרים

 

בסרטון זה נלמד לפצל את עיבוד הנתונים בעזרת פקודת split file.

14. אופרציות על הנתונים: פיצול קובץ